Thẩm Định Giá Động Sản (Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, ….)
28 Th 09, 2019 Dịch vụ

GIỚI THIỆU CHUNG

Thẩm định giá mấy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp.

Máy móc thiết bị có thể được thẩm định giá vì nhiều mục đích khác nhau. Khi thẩm định giá vì mục đích tài chính máy móc thiết bị được áp dụng giống như cách thức thẩm định giá tài sản khác. Vận dụng khái niệm giá thị trường và phương pháp chi phí thay thế khấu hao khi thẩm định giá cho những mục đích khác với mục đích báo cáo với tài chính, máy móc thiết bị được thẩm định giá bằng cách áp dụng một cơ sở thẩm định giá thích hợp, việc thẩm định giá máy móc thiết bị có thể dựa trên thị trường tùy theo mục đích của việc thẩm định giá cũng như đặc điểm của máy móc thiết bị

Máy móc: là các thiết bị riêng lẻ hoặc dây chuyền sản xuất

Thiết bị: Là những tài sản phụ trợ được sử dụng để trợ giúp cho hoạt động máy móc

Thẩm định giá động sản bao gồm:

     a. Tài sản chưa qua sử dụng (mua sắm mới).

     b.Tài sản đã qua sử dụng:

– Tài sản đã qua sử dụng là loại tài sản không còn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng theo thiết kế ban đầu của nhà sản xuất do chế độ bảo quản hoặc đã tiến hành vận hành, chạy thử (không phân biệt thời gian hay số lượng sản phẩm đã sản xuất, chế tạo ra) mà không theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua tài sản.

– Với đặc thù của máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ … (gọi chung là tài sản) đã qua sử dụng là chất lượng còn lại không đồng đều, các chi tiết, bộ phận đã bị thay đổi, sửa chữa, nâng cấp cho phù hợp với mục đích sử dụng, sản phẩm sản xuất, năng lực, điều kiện sản xuất, chế độ bảo quản, bảo dưỡng đặc thù của của sở hữu tài sản làm căn cứ cho người làm thẩm định lựa chọn cơ sở thẩm định, phương pháp, nguyên tắc thẩm định phù hợp.

– Cụ thể về lựa chọn cơ sở thẩm định giá: Giá trị của tài sản đã qua sử dụng có thể được sử dụng 1 trong 2 cơ sở thẩm định đó là cơ sở giá trị thị trường và cơ sở giá trị phi thị trường tuỳ theo mức độ thông dụng, tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản cần thẩm định và mục đích thẩm định. Căn cứ vào kết quả khảo sát về tài sản đã qua sử dụng, tỷ lệ chất lượng còn lại, kết quả thu thập thông tin về loại tài sản đề nghị thẩm định làm căn cứ lựa chọn, xác định cơ sở giá trị của tài sản

c. Tài sản không còn giá trị sử dụng:

– Theo tiêu chuẩn thẩm định giá 02 ban hành kèm theo quyết định số 77/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính thì: “Giá trị thanh lý là giá trị ước tính thu được khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản sau khi trừ chi phí thanh lý ước tính.Giá trị thanh lý phản ánh giá trị còn lại của một tài sản (trừ đất đai) khi tài sản đó đã hết hạn sử dụng và được bán thanh lý. Tài sản vẫn có thể được sửa chữa, hoặc hoán cải cho mục đích sử dụng mới hoặc có thể cung cấp những bộ phận linh kiện rời cho những tài sản khác còn hoạt động”

– Thẩm định giá tài sản khi không còn giá trị sử dụng (mục đích sử dụng chính) là công việc không đơn giản do việc chia tách phân loại tỷ lệ các thành phần nguyên liệu cấu tạo nên tài sản không còn giá trị sử dụng, ước tính trọng lượng khi không đủ điều kiện cân, đong đo, đếm, chạy thử cụ thể cho từng tài sản hay việc có thể hoặc không thể xác định chính xác việc tận dụng được những bộ phận, chi tiết tài sản thanh lý vẫn còn dùng được do trong quá trình hoạt động các bộ phận của tài sản thanh lý hoạt động không đều hay đã được sửa chữa, thay mới nâng cấp tạo nên một tỷ lệ hao mòn thực tế không đều nhau

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

Do đối tượng của việc thẩm định giá máy móc, thiết bị rất rộng bao gồm thiết bị chuyên dùng, không chuyên dùng, những thiết bị lắp ráp, nguyên kiện hay công cụ, dụng cụ và các thiết bị phụ trợ để chế biến hoặc sản xuất…, tất cả những tài sản không phải là bất động sản để thực hiện một chức năng cụ thể đã được xác định trước
 

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

– Phương pháp so sánh trực tiếp

– Phương pháp chi phí

– Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH

– Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;

– Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;

– Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;

– Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;

– Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;

– Hoạch toán kế toán, tính thuế ;

– Tư vấn và lập dự án đầu tư;

– Mục đích của công việc thẩm định giá: để mua bán, cho thuê, tính thuế, để bảo hiểm hay để đầu tư mới

– Các mục đích khác…

HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

– Các hợp đồng mua, bán vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa…

– Hóa đơn mua, bán vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa…

– Những tài liệu khác thể hiện tính pháp lý, đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa…

– Catalog, các thong số về kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa – Các tài liệu khác thể hiện các đặc điểm pháp lý hoặc kinh tế – kỹ thuật của tài sản

liên hệ
KINH DOANH / MARKETING
MR KHANG: 0909 393 339
MR DŨNG: 0966 366 799
KỸ THUẬT / NGHIỆP VỤ
MR HÙNG: 0908 089 195